Nhớ Bạn bè Long An + TTTú/HM/ĐT/TB/TQ

Kiếp trước bình sanh làm kiếm sĩ
Cớ chi làm lỡ một đường gươm
Thề mang chí lớn trong thiên hạ
Về đây xin chữa trị vết thương.

Bạn để dành ta chén rượu cay.
Cho ta nối tiếp kiếp tương lai
Để ta vơi ít nhiều ân hận
Để lòng ta được nhẹ như mây.

Ta quyết tìm người ở khắp nơi
Từ trong địa ngục tới cõi trời.
Từ trong tiềm thức ta đã biết
“Trời hay địa ngục cũng do ngươi”

Thời gian tựa ảnh nhạn bay qua
Như bóng chiều trên bãi tịch tà
Bạn đã mời ta chén rượu ngọc
Coi như vinh hạnh cuộc đời ta

Kiếm pháp ngàn xưa ta quên hết
Nay ta khai hội tựa phù vân
Kiếm ta dùng khắc trên bia mộ
Trước sau thì cũng một chữ … tâm.

Võ Thi