Liên Lạc:


- Đại Diện Ban Tổ Chức Nguyễn Minh Trì
Tel.  714-782-8853
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Liên lạc ở Việt Nam Phan Văn Nho
Tel.    +84903993456
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chương Trình:Chi Tiết:

(xin bấm vô để đọc hay tải PDF xuống)
- Thư Mời - Letter Of Invitation  
- Phiếu Tham Dự  
- Chi Tiết - Phi Trường, Khách Sạn & Nhà Hàng  
- Phi Trường
 
- Chi Tiết - Khách Sạn & Di Chuyển  
- Phiếu Ghi Tên Du Ngoạn  
- Du Ngoạn: Mexico Cruise  
- Du Ngoạn: San Diego 1 ngày  
- Du Ngoạn: Santa Barbara-Solvang 1 ngày